Capítol I. Constitució, finalitats, domicili i àmbit territorial

Article 1. GREMI DE DISTRIBUÏDORS DE PUBLICACIONS DE CATALUNYA es constitueix per a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels seus membres, segons el què disposa en la Llei de 1 d’abril de 1977 i Reial Decret núm. 873/1977 de 22 d’abril.

Article 2. El GREMI DE DISTRIBUÏDORS DE PUBLICACIONS DE CATALUNYA té personalitat jurídica pròpia, així com també autonomia econòmica i administrativa. La seva durada serà indefinida, a no ser que s’acordés la seva dissolució d’acord amb el CAPÍTOL XVII d’aquests Estatuts.

Article 3. El domicili social del GREMI DE DISTRIBUÏDORS s’estableix a la ciutat de Barcelona, al carrer Mallorca núm. 272. Aquest domicili es podrà variar per acord de la Junta Directiva i prèvia ratificació de l’Assemblea Extraordinària convocada per aquesta finalitat.

Article 4. Malgrat la denominació de GREMI DE DISTRIBUÏDORS DE PUBLICACIONS DE CATALUNYA, aquest Gremi pretén tenir àmbit territorial. Per acord de la Junta General podrà enquadrar-se en Federacions i/o Confederacions d’àmbit estatal i internacional.

Article 5. El GREMI DE DISTRIBUÏDORS DE PUBLICACIONS DE CATALUNYA es constitueix sense cap finalitat lucrativa ni especulativa, podent, no obstant això, desenvolupar tota mena d’activitats comercials o no, en interès de la majoria dels seus membres, i establir tota classe de serveis i activitats col·lectives que calguin, per a les finalitats a que fa referència l’Article 1 d’aquests Estatuts.

Capítol II. Entrada en vigor i obligatorietat dels estatuts

Article 6. Començaran a regir aquests Estatuts des del moment que s’inscriguin en el Registre d’Associacions Professionals.

Article 7. Les disposicions d’aquests Estatuts són obligatòries per a tots els membres del Gremi. També ho seran els acords dels seus òrgans de govern, adoptats vàlidament.

Capítol III. Finalitats del Gremi

Article 8. Els objectius del Gremi seran:

 1. Representar, gestionar i defensar els interessos gremials/col·lectius dels associats davant tota classe de persones físiques o jurídiques i autoritats públiques o privades, així com també davant de l’Administració i dels òrgans representatius dels treballadors.
 2. Assessorar a organismes públics quant a assumptes que tractin de la regulació de la distribució de les publicacions.
 3. L’establiment de serveis propis d’interès comú per als associats.
 4. L’administració dels propis recursos, siguin patrimonials o pressupostaris, i la seva aplicació a les finalitats i activitats pròpies del Gremi.
 5. Contribuir a assolir la unitat en l’òrgan empresarial corresponent, a través de les convenients federacions o confederacions, respectant sempre el principi de lliure competència que ha de regir en una economia de mercat.
 6. Totes aquelles altres funcions d’anàloga naturalesa que es considerin necessàries o convenients per al compliment de les seves finalitats i per a defensa dels legítims interessos dels seus membres.

Capítol IV. Membres del Gremi

Article 9. Podran ser membres del Gremi tots aquells empresaris, l’activitat dels quals sigui dedicada a la distribució de publicacions.

Article 10. Els membres del Gremi hi participaran sense cap discriminació, i tindran l’adequada protecció contra qualsevol acte que incideixi d’alguna forma sobre els seus drets en el sí del Gremi.

Article 11. Les persones jurídiques membres del Gremi, participaran de les seves activitats, representades pels Presidents del seus òrgans de govern o per membres d’aquests òrgans designats de conformitat amb els Estatuts. El cessament, substitució o possible delegació de la representació de les persones jurídiques, s’ajustarà a les pròpies normes dels seus Estatuts. Com sigui que la qualitat de membre del Gremi la poden ostentar persones jurídiques, aquestes, d’acord amb les seves pròpies normes internes, hauran de nomenar i revocar els seus representants en cada moment, sense cap més tràmit que la simple notificació escrita a la Secretaria del Gremi.

No obstant això, quan les persones jurídiques membres del Gremi siguin representades per persones físiques que ostentin els càrrec de President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a, o altres, tinguin la qualitat de representants d’una persona jurídica i aquesta perdi la seva condició de membre del Gremi, aquestes persones físiques cessaran immediatament en els seus càrrecs i es procedirà com s’indica en el paràgraf anterior.

Capítol V. Drets dels membres

Article 12. Els membres del Gremi gaudiran dels drets següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.
 2. Elegir i ser elegits per a llocs de representació i ostentar càrrecs directius. Per a fer ús d’aquest dret, caldrà que estiguin al dia en el pagament de les quotes.
 3. Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
 4. Informar i ser informats oportunament de les actuacions i vida del Gremi i de les qüestions que l’afectin.
 5. Intervenir en el govern i gestions econòmiques i administratives del Gremi, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 6. Expressar lliurement, per escrit o de paraula, les accions i recursos que s’escaiguin en defensa dels seus drets, en l’àmbit del Gremi i instar-lo a que interposi les accions i recursos oportuns per a la defensa dels interessos professionals comuns.
 7. Utilitzar els serveis tècnics de protecció i assessorament de caràcter professional, econòmic i social de que disposi el Gremi.

Capítol VI. Deures dels membres

Article 13. Són deures dels membres del Gremi, els següents:

 1. Ajustar la seva actuació a les Lleis i a les normes d’aquests Estatuts.
 2. Participar en l’elecció de representants en els diferents òrgans de govern del Gremi.
 3. Exercir els càrrecs per als quals hagin estat elegits.
 4. Complir els acords vàlidament adoptats legal i estatutàriament.
 5. Respectar la lliure manifestació de parers i no entorpir, directa o indirectament, les activitats del Gremi.
 6. Facilitar informació solvent i responsable sobre qüestions que no tinguin naturalesa reservada, sol·licitada per la Junta Directiva, per considerar que és d’interès comú per al Gremi.
 7. Satisfer puntualment les quotes establertes i fer front a les obligacions econòmiques del Gremi, originades per acord previ de l’Assemblea General.
 8. Facilitar al Gremi la documentació pertinent, en la qual es consigni el nom de l’Empresa, activitats a les quals es dedica, nom de l’empresari o de la persona que el representi en el Gremi i totes aquelles altres dades que siguin sol·licitades pels òrgans de govern en compliment de les normes estatutàries.

Capítol VII. Sol·licituds d’admissió de nous membres

Article 14. Els empresaris que desitgin ser admesos com a membres del Gremi, han de sol·licitar-ho per escrit al President/a, en la forma reglamentària que es determini. La Junta Directiva decideix sobre les sol·licituds d’admissió, i cal que siguin ratificades les seves resolucions per la Junta General en la primera reunió que se celebri.

Article 15. La qualitat de membre acaba per:

 1. Dimissió del membre.
 2. Per sanció acordada per la Junta Directiva i ratificada per la Junta General.
 3. Deixar de complir els requisits que es van exigir pels Estatuts per a l’admissió.

En qualsevol cas, la quota corresponent a l’exercici social, durant el qual s’acaba la qualitat de membre, ha de ser satisfeta en la seva totalitat.

Capítol VIII. Sancions

Article 16. Serà competència de la Junta Directiva el manteniment de la disciplina comunitària i de l’estricta observança i aplicació dels Estatuts i dels seus Reglaments i, en conseqüència, aplicar les sancions que corresponguin a les infraccions i faltes comeses.

Article 17. Les sancions que podran imposar-se als membres del Gremi per incompliment dels seus deures són: Apercebiment, baixa de la condició de membre. Les sancions s’aplicaran atenent en cada cas, la gravetat o reiteració de la falta.

Article 18.  Serà òrgan competent per a imposar les sancions regulades en l’article anterior, la Junta Directiva del Gremi, prèvia incoació d’expedient que s’iniciarà d’ofici o a instància de part, donant compte de la resolució a la Junta General, únic òrgan facultat per a sancionar a un membre, donant-li la baixa en el Gremi.

En l’expedient haurà de formular-se per escrit el plec de càrrecs. Cap membre no podrà ser objecte de sanció disciplinària, llevat en el cas d’impagament de quotes, sense que no s’hagi fet comunicació escrita dels càrrecs que se li fan, amb la concessió d’un termini de seixanta dies per a contestar-la.

La sanció no serà ferma fins a la resolució del recurs, o l’acabament del termini concedit per a interposar-lo, sense que l’interessat hagi fet ús d’aquella facultat.

Capítiol IX. Baixa del Gremi

 Article 19.  Seran causes de baixa en el Gremi les següents:

 1. Necessàriament el cessament de l’activitat en la distribució o el no exercici d’aquesta activitat durant dos anys consecutius.
 2. Per voluntat del membre interessat, el qual haurà de cursar la seva sol·licitud per escrit dirigit a la Junta Directiva, estant al corrent en el pagament de les quotes.
 3. Faltes contra l’ètica professional.
 4. Incompliment de les obligacions estatutàries.

Capítol X. Afilicació del Gremi a organitzacions d’àmbit major

Article 20. El Gremi podrà afiliar-se a altres Organitzacions empresarials d’àmbit major, tant de la seva pròpia branca d’activitat com intersectorial.

Per a l’afiliació del Gremi a altres organitzacions empresarials de major àmbit, es requerirà l’acord favorable de la Junta General, adoptat per majoria.

Capítol XI. Organització i funcionament del Gremi

Article 21.  El Gremi serà regit i administrat per la Junta General i la Junta Directiva. El Gremi es regirà a tots nivells per representants elegits mitjançant sufragi universal directe, lliure i secret.

Article 22. Junta General: La Junta General és l’òrgan suprem del Gremi, els membres de la qual, per dret propi i irrenunciable, formen part d’ella en absoluta igualtat.

La Junta General es considerarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin o hi siguin representats, la majoria dels associats. Si no és així, es constituirà, en segona convocatòria, una mitja hora després, sempre que el nombre d’assistents i representants no sigui inferior a un terç dels associats.

Artilce 23. La Junta General haurà de reunir-se almenys una vegada l’any en sessió ordinària. La convocatòria l’haurà de fer el President/a amb quinze dies d’antelació a la data fixada per a la reunió, establint en l’esmentada convocatòria, l’Ordre del dia previst.

Amb caràcter extraordinari, haurà de reunir-se sempre que ho sol·liciti el President/a del Gremi, la majoria de la Junta Directiva o un terç dels associats, amb expressió de les qüestions a tractar. En aquests dos últims supòsits, la proposició de reunió de la Junta Directiva haurà de fer-se al President/a de l’esmentada Junta, el/la qual la convocarà en un termini màxim de deu dies hàbils, des de la recepció de la petició de reunió.

Article 24. Tots els membres, inclosos els absents, els dissidents i els qui s’abstinguin de votar essent-hi presents, quedaran sotmesos als acords de la Junta General.

Capítol XII. Funcions de la junta general

Article 25. Seran funcions de la Junta General:

1r. Aprovar i reformar els Estatuts i acordar la dissolució del Gremi.

2n. Adoptar acords en relació amb la representació, gestió i defensa dels interessos professionals dels seus membres, sens perjudici de la facultat de delegar a la Junta Directiva la realització d’aquells que estimi oportuns.

3r. Aprovar els programes i plans d’actuació.

4t. Elegir els components de la Junta Directiva, així com també la seva renovació o substitució.

5è. Fixar les quotes que han de contribuir al sosteniment del Gremi, així com també determinar la quota d’entrada.

6è. Aprovació dels pressupostos anuals de despeses i d’ingressos.

7è. Senyalar les directrius generals per a l’actuació de la Junta Directiva.

8è. Control de l’activitat i gestió de la Junta Directiva.

9e. Adoptar les mesures necessàries per a prevenir la competència deslleial, així com també els casos d’intrusisme professional.

10è. Admissió de nous associats.

En la Junta General, a cada empresa membre, li correspon un vot.

Els acords s’adoptaran per majoria de vots assistents presents i representats.

Les votacions seran sempre secretes, no essent vàlides les decisions preses mitjançant un altre sistema.

Cap assistent a la Junta General no podrà ostentar la representació de més de tres empreses, inclosa la pròpia.

Totes les empreses que deleguin, hauran de fer-ho per escrit dirigit al President/a.

Capítol XIII. Junta directiva

Article 26. El Gremi està regit, administrat i representat per la Junta Directiva, constituïda per:

 1. President/a
 2. Vicepresident/a
 3. Tresorer/a
 4. Vocals

Article 27. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació secreta en Junta General. Tots els membres de la Junta Directiva hauran de ser membres del Gremi o bé ostentar la representació expressa d’empreses agremiades.

Article 28. Els candidats es presentaran en candidatures completes, i la votació s’efectuarà per candidatures globals, sense que puguin votar membres de distintes candidatures.

Article 29. Les eleccions se celebraran dintre del primer trimestre de l’any que correspongui, el dia i hora que la Junta Directiva senyali.

Article 30. Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec per un període de dos anys i podran ser reelegits.

Article 31. La Junta Directiva es reunirà, al menys, una vegada cada dos mesos i tantes altres vegades com sigui convocada pel President/a, o ho sol·liciti, com a mínim, la majoria dels seus components.

Article 32. Serà competència específica de la Junta Directiva:

1r. Executar els acords de la Junta General.

2n. Representar i defensar els interessos professionals adoptant totes les mesures que calguin, sempre que no siguin expressament atribuïdes, aquestes funcions, a la Junta General.

3r. Decidir la celebració de reunions extraordinàries de la Junta General.

4t. Proposar a la Junta General l’establiment de les quotes específiques, així com també la quota d’entrada i l’examen de les sol·licituds de nous membres.

5è. Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments.

6e. Elaborar la Memòria Anual d’Activitats.

7è. Adoptar acords relacionats amb la interposició de tota classe de recursos.

8è. Adoptar acords referents a l’adquisició i disposició de béns, previ informe i aprovació de la Junta General.

9è. Elaborar els pressupostos.

10è. Assumir funcions disciplinàries.

11è. Totes aquelles altres que no siguin expressament encomanades a altres òrgans de Govern.

Article 33. La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres, i en segona una hora més tard, sempre que hi assisteixi un mínim de tres membres. El/la President/a convocarà al menys amb deu dies d’antelació a la data fixada. No obstant això, si la urgència o gravetat dels assumptes a tractar ho exigís, el President del Gremi podrà reunir la Junta Directiva, que quedarà vàlidament constituïda si hi concorren, al menys, tres dels seus membres. Els acords seran executius.

Article 34. Del President/a. El/la President/a o qui estatutàriament el/la substitueixi, tindrà les següents atribucions:

1r. Presidir la Junta General i la Junta Directiva.

2n. Dirigir els debats.

3r. Representar el Gremi en qualsevol classe d’actes o contractes i atorgar poders, previ acord

de la Junta Directiva.

4t. Fixar l’Ordre del Dia de les reunions.

5è. Vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

6è. Visar les Actes de les sessions i promoure i desenvolupar les iniciatives per al bon govern

del Gremi.

7è. Relacionar-se amb tots aquells organismes públics o privats que sigui necessari per a la defensa dels interessos del Gremi.

8è. En general, vetllar pel prestigi del Gremi i dels seus associats.

9è. En cas d’impossibilitat d’assistència del President/a, serà substituït pel Vicepresident/a.

10è. Qualsevol altra funció que no sigui atribuïda a la Junta General o Junta Directiva.

Rendirà anualment informe de la seva actuació i de la Junta Directiva a la Junta General.

Article 35. Del Vicepresident/a. Les atribucions del Vicepresident/a seran les mateixes que estatutàriament s’atribueixen al President/a, i les exercirà en absència o incapacitat d’aquest/a, així com també la seva delegació. També, com Vocal de la Junta Directiva, tindrà les atribucions que per l’esmentada qualitat li corresponguin.

Article 36. Secretaria del Gremi.

1r. El Secretari/a del Gremi exercirà les funcions de Secretari/a de la Junta General i Junta Directiva.

2n. Al Secretari/a del Gremi li correspondran les següents atribucions:

 1. Convocar per odre del President/a, les reunions dels òrgans de govern, aixecant acta de les reunions que se celebrin i certificant els seus acords.
 2. Advertir possibles casos d’il·legalitat de transgressió de les normes estatutàries en que poguessin incórrer els actes i acords que es pretenguin adoptar, mitjançant nota en l’expedient o paraula en la reunió.
 3. Adoptar les mesures necessàries per a l’execució dels acords dels òrgans de govern.
 4. Custodiar els llibres.
 5. Informar obligatòriament al President, a la Junta General i a la Junta Directiva, sobre l’assistència suficient dels membres que reglamentàriament les constitueixen.
 6. Portar un llibre de registre de socis amb la data d’alta i incidències.
 7. Conèixer en tot moment la composició dels associats i la seva situació econòmica.
 8. Totes aquelles altres que siguin pròpies de la seva condició o que li siguin assignades.

3r. En els casos d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment, el Secretari/a serà substituït/da per un altre vocal de la Junta Directiva.

4t. La Secretaria del Gremi mantindrà les dependències i serveis necessaris per al seu correcte adequat funcionament, tant des del punt de vista administratiu com tècnic, tenint sempre en compte el criteri de simplificació de funcions i racionalització del treball.

Article 37. Del Tresorer/a. Al tresorer/a li correspondran les següents funcions:

1r. Intervenir tots els documents de cobraments i pagaments.

2n. Tenir cura de la custòdia dels fons, en la forma que disposi la Junta Directiva i signar els documents de cobraments i pagaments.

3r. Expedir els lliuraments i justificants de cobraments.

4t. Dirigir la comptabilitat del Gremi.

5è. Revisar les ordres d’ingressos i de pagaments.

6è. Garantir, amb la seva firma, els balanços i la liquidació anual del pressupost.

7è. Per a obrir i disposar dels fons dels comptes corrents, es reconeixeran les firmes del President/a, Vicepresident/a, i Tresorer/a, essent necessàries dues d’entre elles.

Capítol XIV. Patrimoni social

Article 38. El patrimoni del Gremi està integrat per:

 1. Els béns, drets i obligacions existents en el moment inicial de la seva autonomia i els que adquireixi en el successiu.
 2. Les donacions, llegats i qualsevol altre dret adquirit a títol lucratiu.
 3. Les accions i títols representatius del capital d’empreses públiques o privades i les obligacions o títols anàlegs dels quals el Gremi en sigui titular.
 4. Els drets reals dels quals el Gremi en sigui titular, així com també aquells de qualsevol naturalesa que es derivin del domini que, respectivament, exerceixin sobre els seus béns patrimonials.
 5. El patrimoni social no podrà ser objecte d’alienació ni gravamen, sense l’acord previ de l’Assemblea General.

Article 39.

1r. Estan obligats al sosteniment econòmic del Gremi tots els seus membres, mitjançant unes quotes o derrames fixades en la mesura i proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2n. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.

3r. El Gremi podrà tenir també altres ingressos derivats, siguin donacions, percepcions o taxes que s’estableixin per prestació de serveis, rendiments de patrimoni propi o subvencions que s’atorguin per Entitats i Organismes públics i privats.

Article 40. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, tancant-se a 31 de desembre.

Capítol XV. Regulació de sancions

Article 41. Seran faltes suficients per a la imposició de sancions, les següents:

 1. La falta de col·laboració en l’aportació de les dades i informes que no siguin d’exclusiu domini privat.
 2. La inobservança greu de les regles de convivència en la vida associativa. Com a conseqüència dels actes anteriorment ressenyats, podran imposar-se les sancions, i en la forma prevista a l’article 17 d’aquests Estatuts.

Capítol XVI. Modificació estatuts

Article 42. 

1r. La modificació dels Estatuts del Gremi, pot ser proposada a l’Assemblea General, únic òrgan facultat per a aprovar-la, per la Junta Directiva o per un nombre de membres de l’Assemblea superior al 20% de la mateixa.

2n. La Junta General, reunida d’acord amb les normes estatutàries, podrà acordar l’aprovació d’una proposta de modificació dels Estatuts amb la majoria de vots vàlidament emesos en la reunió.

Capítol XVII. Dissolució del Gremi

Article 43. El Gremi es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea General, expressament convocada per a tal efecte amb caràcter extraordinari.

Article 44. 

1r. Acordada la dissolució, l’Assemblea General adoptarà les previsions procedents, tant en ordre a la destinació a realització dels béns i drets del Gremi, com al finançament, extinció i liquidació de qualsevol de les operacions pendents.

2n. La responsabilitat dels membres del Gremi es limitarà al compliment de les obligacions contretes per ells mateixos.

3r. L’Assemblea General acordarà, arribat el cas, la destinació que s’hagi de donar al romanent net, resultat de la liquidació.

4t. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix Article, seran de competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió als liquidadors especialment designats.