El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya es constitueix per a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels seus membres, segons el què es disposa en la Llei de 1 d’abril de 1977 i Reial Decret núm. 873/1977 de 22 d’abril. 

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya té personalitat jurídica pròpia, així com també autonomia econòmica i administrativa. La seva durada serà indefinida, a no ser que s’acordés la seva dissolució d’acord amb el capítol VII del seus Estatuts. 

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya es constitueix sense cap finalitat lucrativa ni especulativa, podent, no obstant això, desenvolupar tota mena d’activitats comercials o no, en interès de la majoria dels seus membres i establir tota classe de serveis i activitats col·lectives que calguin, per a les finalitats a que fa referència l’article 1 dels seus Estatuts. 

Està constituïda per empreses distribuïdores de llibres i publicacions periòdiques que tenen la seva seu a Catalunya.