El Gremi de Distirbuïdors de Publicacions de Catalunya és l'òrgan de representació de les distribuïdores catalanes. Representa, gestiona i defensa els interessos dels seus agremiats davant tota classe de persones físiques o jurídiques i autoritats públiques o privades i és el consultor i l’interlocutor de les administracions catalanes en tot l'àmbit de les seves atribucions per a totes les qüestions del món del llibre, tant des del punt de vista legislatiu, com financer i com de grans esdeveniments (Setmana del Llibre en Català, Sant Jordi...) Una feina que es fa juntament amb els altres gremis del sector (editors, llibreters i gràfics) emparats per un òrgan comú, La Cambra del Llibre de Catalunya.
El Gremi també ostenta la representació del sector de la distribució en l'àmbit estatal a través d'ADILE/FANDE.

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya està constituït per empreses distribuïdores de llibres i publicacions periòdiques que tenen la seva seu a Catalunya o que hi desenvolupen una part substancial de la seva activitat comercial.

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya fou constituït per a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels seus membres. I gairebé quaranta anys després, el Gremi segueix representant i defensant activament els interessos dels seus agremiats.

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya es constitueix per a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels seus membres, segons el què es disposa en la Llei de 1 d’abril de 1977 i Reial Decret núm. 873/1977 de 22 d’abril. 

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya té personalitat jurídica pròpia, així com també autonomia econòmica i administrativa. La seva durada serà indefinida, a no ser que s’acordés la seva dissolució d’acord amb el capítol VII del seus Estatuts. 

El Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya es constitueix sense cap finalitat lucrativa ni especulativa, podent, no obstant això, desenvolupar tota mena d’activitats comercials o no, en interès de la majoria dels seus membres i establir tota classe de serveis i activitats col·lectives que calguin, per a les finalitats a que fa referència l’article 1 dels seus Estatuts.