El president Torra i la consellera Vilallonga proposen un paquet de 20 mesures per protegir el sector cultural davant les conseqüències del coronavirus

 • Es plantejaran, entre d’altres mesures, una línia de préstec de 10 milions d’euros a interès baix per a empreses culturals, la no revocació de les subvencions ja concedides i la reprogramació de les activitats previstes
 • El cap de l’Executiu ha insistit que en aquests moments “la urgència són les vides humanes”
 • Els representants del sector han agraït el suport i el compromís del Govern i les mesures plantejades i han destacat la necessitat de posar en marxa plans de xoc amb fons específics

El president de la Generalitat, Quim Torra, juntament amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s’han reunit aquest matí per videoconfèrencia amb representants del món de la cultural als quals ha plantejat una vintena de propostes per fer front a les conseqüències del coronavirus en aquest. Amb tot, el cap de l’Executiu ha insistit que “la urgència d’avui són les vides humanes”, i ha afegit que “hem de tenir les dues mirades”.

Aquesta vintena de propostes tenen com a objectiu protegir el sector cultural i minimitzar els perjudicis causats pel COVID-19 en els col·lectius que hi treballen. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura proposarà l’aprovació per part del Govern de la Generalitat d’aquestes mesures que complementen les que ja han pres el Govern  i l’estat.

El president ha traslladat als assistents la voluntat que “les mesures que hem plantejat siguin mesures que tiressin endavant la resta d’administracions públiques”. I és per això que es crearà una taula de treball amb la resta d’administracions.

Els representants de l’àmbit cultural han agraït el suport i el compromís del Govern i les mesures plantejades en la reunió. Han destacat la necessitat de posar en marxa plans de xoc amb fons específics per al sector, per poder recuperar l’activitat un cop passada la crisi provocada pel COVID-19. I han demanat també garantir que es puguin reprogramar les activitats previstes aquesta temporada 2019-2020 abans que acabi l’any i que no quedin cancel·lades. Així mateix han celebrat que el Govern consideri la cultura com un bé essencial per al país, i en aquest sentit han posat en valor el paper que està tenint la cultura en moments crítics com l’actual situació de confinament, amb multitud de propostes telemàtiques.

En la trobada han participat, també per via telemàtica, la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l’Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assambleària d’Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón, i la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra.

La proposta que han fet el president i la consellera, que considera la cultura com un bé social de primera necessitat, respon a la voluntat de compensar els perjudicis causats per l’emergència del coronavirus en el conjunt dels sectors culturals; de pal·liar-ne els efectes en les entitats, empreses i col·lectius que hi treballen (professionals autònoms, creadors, artistes i persones que treballen per compte d’altri), i de contribuir a la seva recuperació i l’enfortiment un cop se superi la situació actual. El paquet de mesures, que s’ha de tramitar i aprovar en diverses instàncies, serà d’aplicació sempre que la suspensió i/o reducció de l’activitat cultural programada s’hagi produït durant el període declarat com d’estat d’alarma i derivi, per tant, d’una causa de força major.

Mesures adreçades a persones i entitats beneficiàries de subvencions i de línies de finançament del Departament de Cultura

El Departament de Cultura proposa al Govern l’aprovació d’un Decret Llei que possibiliti l’adopció d’un conjunt de mesures per evitar penalitzar les persones, entitats i empreses beneficiàries de subvencions en l’àmbit cultural, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Així mateix, també es proposen mesures per a les línies que donen suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar. A més, el Departament proposa reestructurar el seu pressupost i la seva cartera d’ajuts per prioritzar les línies que s’adrecin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els sectors culturals.

Per a les subvencions i instruments financers ja concedits en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es proposa:

 1. No revocar les subvencions concedides durant l’any 2020, o anteriorment si el període de justificació de l’ajut concedit no ha vençut, per la no consecució de la finalitat de l’activitat objecte de l’ajut;
 2. No exigir als beneficiaris de les subvencions un percentatge mínim de despesa realitzada i justificadarespecte del cost total de l’activitat objecte de la subvenció.

En ambdós casos, la subvenció a atorgar finalment s’ajustarà a la despesa que el/la beneficiària hagi realitzat o realitzi efectivament, de manera que s’evitarà la revocació total de l’ajut concedit.

 1. Ampliar els terminis establerts per a la realització de l’activitat o de justificació de les subvencions concedides, de tal manera que, per acord dels òrgans designats dels ens que les atorguen, es pugui assolir el compliment de la finalitat de l’ajut;

Per a les subvencions i les eines de finançament, en forma d’aportacions reintegrables, convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, se sol·licita:

 1. Permetre la reformulació de les bases de regulació de les línies d’ajut, atenent no només a la reducció de la subvenció prevista del Departament de Cultura, sinó també en relació amb altres eventuals fonts de finançament;
 2. Flexibilitzar els terminis i les condicions de retorn de les aportacions reintegrables (ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que es faciliten en la doble modalitat de subvenció i préstec).
 3. Incrementar el percentatge de bestreta de totes les subvencions en un 10%, amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses i entitats beneficiàries.

Quant a les mesures de suport específic per a activitats (concerts, espectacles, festivals, fires…) cancel·lades i que no es puguin reprogramar:

 1. Garantir l’aportació del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors i les treballadores de l’esdeveniment i per als proveïdors externs.

Mesures adreçades a tots els i les professionals autònoms, empreses i entitats del sector cultural

A banda de les mesures concretes aplicables a les línies de subvenció ja existents del Departament de Cultura, es proposa al Govern l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar el perjudici causat per l’estat d’alarma en els sectors culturals:

 1. Impulsar, tant des de l’Institut Català de les Empreses Culturals com de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, línies d’ajuts específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels diferents sectors culturals, sempre que sigui com a conseqüència de les mesures preventives i de control de la infecció pel COVID-19 adoptades per les autoritats o organismes competents;
 2. Incrementar les transferències i subvencions a les entitats participades pel Departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.

Mesures específiques per a les empreses culturals

Conscients de les dificultats que travessen en aquest moment les empreses culturals dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, el sector editorial i del llibre, la música, la cultura digital i el patrimoni, la facturació de les quals suposa un 3,5% del PIB català, el Departament de Cultura ha adoptat una sèrie de mesures que s’hi adrecen específicament, i que es poden agrupar en dos eixos bàsics:

Suport financer de l’Institut Català de les Empreses Culturals per donar liquiditat a les empreses

 1. Posar en marxa, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat, de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de circulant de les empreses del sector cultural i dotar-les de liquiditat, L’import dels préstecs oscil·larà entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys de retorn i fins a un any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix el 80% del risc viu de totes les operacions.
 2. Crear una línia de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any dels préstecs esmentats en el punt anterior.

Suport específics als mercats estratègics del Departament de Cultura

 1. En el cas de cancel·lació d’algun dels mercats estratègics, garantir l’aportació del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades –amb prioritat a les companyies catalanes–, mitigant la caiguda de contractacions i les afectacions per als treballadors i treballadores de l’esdeveniment i els proveïdors externs;
 2. Analitzar i aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats en aquests mercats, prenent com a paràmetre les contractacions de l’any 2019;

A banda, el Departament de Cultura seguirà, a través de l’ICEC i de l’OSIC, acompanyant i assessorant les empreses i les associacions representatives dels diversos sectors culturals per tal de garantir l’eficiència de les mesures proposades. En aquest sentit, properament es publicarà una guia resum de tots els ajuts i mesures adoptats per mitigar l’efecte del COVID-19.

Mesures relatives a les Biblioteques públiques i al foment de la lectura

Entre les mesures que es proposen al Govern relatives a l’activitat de la xarxa de Biblioteques de Catalunya i el suport als sectors culturals que aquesta xarxa realitza, es proposa:

 1. Reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya;
 2. Mantenir el calendari d’adquisicions del SAB per contribuir a minimitzar l’impacte del COVID-19 en el sector del llibre;
 3. Incrementar la compra de llicències per a llibres electrònics, amb l’objectiu de satisfer la demanda actual a eBiblio, que ha superat el 500%;
 4. Facilitar als ajuntaments el manteniment dels seus programes de compres a llibreries;
 5. Dissenyar un programa d’activitats de foment del consum cultural a la xarxa. Aquest programa no abastaria només la lectura, sinó que tindria la voluntat d’arribar a àmbits culturals molt diversos com visita i/o consulta a arxius, museus, jaciments, monuments i altres espais patrimonials, o la música i les arts escèniques en vius o qualsevol altre expressió cultural en suport digital.

Mesures de dinamització de la cultura

 1. Donar suport a la celebració d’una Diada del llibre i la rosa memorable en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti, i d’acord amb tots els agents i sectors implicats. Serà el símbol de la represa de la normalitat i d’una nova etapa en què la cultura ha de tenir un protagonisme crucial.
 2. Donar suport a totes les iniciatives del món de la cultura que busquen acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a les seves llars, amb recomanacions de lectures, oferta de concerts, representacions de tota mena, audiovisuals, música, debats, jocs, etc. mitjançant les xarxes socials i Internet. El Departament posa a la disposició del sector els seus mitjans, com l’Agenda Cultural, l’aplicació Vibra i l’etiqueta #joproposo per difondre-les.

Mesures generals promogudes pel Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat que poden afectar els sectors culturals

Més enllà de les mesures proposades pel Departament de Cultura al Govern de la Generalitat, aquest ja ha adoptat –com també ho ha fet el Govern de l’Estat espanyol– diverses mesures generals que poden resultar d’aplicació per als sectors culturals catalans. Seguidament es resumeixen:

Mesures previstes al RDL 7/2020, de 12 de març

 • Ajornament de 6 mesos dels deutes tributaris;

Mesures previstes al RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma

 • Suspensió de tots els terminis administratius. El còmput es reprendrà quan perdi vigència el Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Mesures previstes al RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

 • Prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa de l’estat d’alarma per als i les treballadors/es autònoms equivalent a un 70% de la base reguladora de cotització a la Seguretat Social, durant un mes o el temps que duri la situació (article 17);
 • Mesures en relació amb la suspensió de contractes i reducció de jornada, en empreses i en societats cooperatives (articles 22, 23 i 24);
 • Línia d’avals de l’Estat al finançament d’empreses i autònoms per entitats financeres (article 29);
 • Ampliació del límit d’endeutament de l’Instituto de Crédito Oficial (article 30).

Mesures previstes al Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica

 • Suspensió de l’execució de determinats contractes d’edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya, amb l’abonament al contractista dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit, de les despeses de manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances per obligació contractual, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió (article 1);
 • Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya (article 14);
 • Compensació de pèrdues per al treball dels i les professionals autònoms/es de Catalunya en activitats de les quals s’ha decretat el tancament i que pateixen una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació: ajut d’un màxim de 2.000 euros (article 15).